Pravna obaveštenja i uslovi korišćenja

Dobro došli. DuPont obezbeđuje ovaj veb-sajt u skladu sa sledećim uslovima i odredbama („Odredbe“). Odredbe se odnose na ovaj veb-sajt dostupan na adresi www.dupont.com i na sve ostale DuPont veb-sajtove širom sveta (pod zajedničkim nazivom „Sajt“). Sajt (uključujući njegov sadržaj, dizajn, strukturu i izgled i doživljaj) je vlasništvo kompanije E. I. du Pont de Nemours and Company i zaštićen je autorskim pravima, žigom i drugim pravima intelektualne svojine i zakonima o nelojalnoj konkurenciji. Time što koristite Sajt, pristajete na ove Odredbe. Ako ne pristajete na neke od ovih Odredbi, nemojte koristiti Sajt. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim Odredbama, kontaktirajte KORPORATIVNI CENTAR ZA INFORMACIJE.

Privatnost

Korišćenje ovog Sajta podleže i izjavi o privatnosti kompanije DuPont, koja je obuhvaćena ovim odredbama kao referenca. Takođe potvrđujete i saglasni ste sa tim da prenos informacija preko interneta nikada nije potpuno privatan ni bezbedan, kao i da postoji mogućnost da informacije koje šaljete ili primate preko Sajta drugi mogu da presretnu, čak i ako postoji obaveštenje da je određeni prenos šifrovan.

Izmene uslova korišćenja

DuPont u svakom trenutku može da koriguje ove Odredbe ažuriranjem ove objave, bez prethodne najave. Nastavak korišćenja Sajta nakon primene navedenih izmena značiće da prihvatate korigovane Odredbe.

Ograničenja opšte upotrebe

DuPont ili treće strane koje ustupaju prava kompaniji DuPont imaju vlasništvo nad svim pravima, svojinom i koristi nad materijalom na ovom sajtu, koji predstavlja rad kompanije DuPont ili pomenutih trećih strana zaštićen autorskim pravima. DuPont vam dodeljuje ograničenu, ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje i prikazivanje materijala na ovom Sajtu isključivo na ličnom računaru ili mobilnom uređaju i samo u svrhe vaše interakcije sa ovim Sajtom. Osim u slučajevima navedenim u ovom tekstu, nemate nikakva prava da na bilo koji način kopirate, preuzimate, prikazujete, izvodite, reprodukujete, distribuirate, menjate, uređujete, prepravljate ni poboljšavate materijal na ovom Sajtu. Ova ograničena licenca se automatski ukida, bez najave, ako prekršite bilo koju od ovih Odredbi. Po ukidanju licence, morate odmah da izbrišete i uništite celokupan preuzeti i odštampani materijal. Nemate nikakva prava, vlasništvo ni korist (niti bilo kakva autorska prava, prava na žig ili druga prava intelektualne svojine) nad ovim Sajtom ni materijalom na njemu.

Obavezujete se da nećete „uokviravati“ ni „preslikavati“ ovaj Sajt, ni materijal sadržan ili dostupan na njemu, na bilo kom drugom serveru ili uređaju zasnovanom na internetu bez prethodnog pisanog ovlašćenja kompanije DuPont. Takođe se obavezujete da nećete koristiti „page-scrape“ (analiziranje stranica) ni druge automatske uređaje, algoritme ni programe i slične ručne procese, za pristup, kopiranje ili nadgledanje bilo kog dela ovog Sajta ili materijala na ovom Sajtu, kako biste reprodukovali ili zaobišli navigacionu strukturu ovog Sajta ili preuzeli bilo koji materijal na ovom Sajtu, osim onog koji je kompanija DuPont odobrila i omogućila preko ovog Sajta.

Ne smete da:

 1. pokušavate hakovanjem, krađom lozinki ili drugim nezakonitim sredstvima da steknete pristup,
 2. testirate, skenirate ni ispitujete ranjivost, niti da
 3. pratite, pokušavate da pratite, inverzno pronalazite niti otkrivate bilo kakve informacije o drugim korisnicima ovog Sajta, bilo kojoj funkciji ili sadržaju na ovom Sajtu ili bilo kom drugom DuPont sistemu, mreži ili serveru.

Ne smete da koristite ovaj Sajt u svrhe koje su nezakonite ili krše ove Odredbe, kao ni da upražnjavate aktivnosti koje su nezakonite, odnosno krše prava kompanije DuPont ili drugih lica.

DuPont ne nadgleda redovno vaše objave ni druge aktivnosti na Sajtu, ali zadržava pravo da to čini. Međutim, ako kompanija DuPont primeti da neprikladno koristite ovaj Sajt ili bilo koju od njenih Usluga, DuPont će odgovoriti na način koji DuPont, po svom diskrecionom pravu, smatra prikladnim. Potvrđujete da će DuPont imati prava da nadležnim pravosudnim organima prijavi aktivnosti koje mogu da se smatraju nezakonitim i da im prosledi izveštaje koje primi o takvom ponašanju. DuPont će, u slučaju da to bude zatraženo, u potpunosti sarađivati sa pravosudnim organima u istragama navodnih nezakonitih aktivnosti na internetu.

Dostupnost

DuPont ima nekoliko veb-sajtova preko kojih pruža proizvode, usluge, sadržaj i razne druge funkcije (pod zajedničkim nazivom „Usluge“) za određene regione širom sveta. Usluge koje se pružaju u jednom regionu mogu da se razlikuju od onih u drugim regionima zbog dostupnosti, lokalnih ili regionalnih zakona, regulatornog statusa, isporuke i drugih okolnosti. Kompanija DuPont ne garantuje niti izjavljuje da korisnik u jednom regionu može da dobije Usluge u drugom regionu, te DuPont može da otkaže porudžbinu korisnika ili da preusmeri korisnika na sajt za region tog korisnika ako korisnik pokuša da poruči Usluge koje se pružaju na sajtu u drugom regionu.

Informacije koje DuPont objavljuje na svetskoj komunikacionoj mreži mogu da sadrže reference ili unakrsne reference na DuPont proizvode, programe i usluge neobjavljene ili nedostupne u vašem regionu. Takve reference ne podrazumevaju da DuPont namerava da objavi takve proizvode, programe ili usluge u vašem regionu. Stupite u vezu sa lokalnim DuPont poslovnim kontaktom u vezi sa informacijama koje se tiču proizvoda, programa i usluga koje mogu da vam budu dostupne.

Nalozi i bezbednost

Za neke Usluge koje se pružaju preko ovog Sajta može da bude neophodno da se registrujete i kreirate korisničko ime i lozinku. Održavanje poverljivosti korisničkog imena, lozinke i drugih informacija o nalogu je vaša odgovornost, kao i sve aktivnosti koje se izvrše u okviru vašeg naloga u slučaju neuspelog očuvanja poverljivosti ovih informacija. Obavezujete se da ćete odmah izvestiti kompaniju DuPont o eventualnom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili lozinke, kao i o svim ostalim kršenjima bezbednosti naloga. Možete da odgovarate kompaniji DuPont ili drugim licima za neovlašćeno korišćenje vašeg naloga ili lozinke ili u slučaju neuspelog očuvanja poverljivosti informacija o nalogu.

Veze

Od kompanije DuPont do veb-sajtova trećih strana

Ovaj Sajt može da bude povezan sa drugim sajtovima na svetskoj komunikacionoj mreži koje DuPont ne drži pod kontrolom ili ih ne održava. Takve veze ne predstavljaju podršku kompanije DuPont bilo kom takvom sajtu. Potvrđujete da vam DuPont obezbeđuje te veze samo kao pogodnost i saglasni ste sa tim da kompanija DuPont nije odgovorna za sadržaj ni veze prikazane na takvim sajtovima sa kojima možete da budete povezani. Takođe potvrđujete da DuPont nema nikakvu dužnost, obavezu ni odgovornost za bilo kakvu prepisku, promociju ili kupovinu između vas i vlasnika ili operatera bilo kog takvog sajta.

Od veb-sajtova trećih strana do kompanije DuPont

Možete da postavite vezu ka DuPont veb-sajtovima pod uslovom da:

 • ne kreirate okvire ni oivičena okruženja oko bilo koje stranice ili materijala na DuPont veb-sajtu ili ne koristite druge tehnike koje na bilo koji način preinačavaju vizuelnu prezentaciju ili izgled sadržaja na DuPont veb-sajtu;
 • ne poredite DuPont proizvode ili usluge sa konkurentnim proizvodima ili uslugama;
 • ne kopirate materijal sa DuPont veb-sajta ili bilo kog DuPont logotipa ili žiga;
 • ne predstavljate lažne materijalne dokaze o odnosu sa kompanijom DuPont;
 • ni na koji na čin ne nagoveštavate da DuPont odobrava ili podržava stranu koja postavlja vezu, njen veb-sajt ili njene usluge ili proizvode;
 • ne iznosite lažne ili obmanjujuće utiske o kompaniji DuPont ili na drugi način ne oštećujete dobar ugled DuPont imena i žigova;
 • povezani sajt ne obuhvata sadržaj koji može da se smatra uvredljivim, pretećim, uznemiravajućim, opscenim ili nepristojnim, prekomerno nasilnim, odnosno koji krši ili podstiče druge da krše bilo koji važeći zakon; i
 • povezani sajt ne obuhvata sadržaj koji može da se smatra nepristojnim, pornografskim ili seksualno eksplicitnim.

Kao dodatni uslov za odobravanje postavljanja veze ka DuPont veb-sajtovima, strana koja postavlja vezu je saglasna sa tim da DuPont može u svakom trenutku, po svom diskrecionom pravu, da joj oduzme dozvolu za vezu ka DuPont veb-sajtovima. U tom slučaju, strana koja postavlja vezu se obavezuje da će odmah ukloniti sve veze ka DuPont veb-sajtovima.

Time što postavlja vezu ka DuPont veb-sajtu, strana koja postavlja vezu se obavezuje da će braniti i obeštetiti kompaniju DuPont i njene službenike, direktore, zaposlene, podružnice, agente, davaoce licenci i poslovne partnere i da ih neće teretiti ni za kakve gubitke, potraživanja, štete, odgovornosti i troškove, uključujući (bez ograničenja) advokatske honorare i troškove odbrane, proistekle iz bilo koje veze tog tipa. DuPont neće snositi nikakvu odgovornost ni za kakve posredne, primerne, slučajne, kažnjive, posebne ni posledične štete u vezi sa postavljanjem veze ili korišćenjem takve veze. DuPont ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumevane, u vezi sa takvim vezama.

 

Odricanje garancija

Ovaj Sajt koristite na sopstveni rizik. Ovaj Sajt može da sadrži netačne podatke ili greške koje mogu da utiču na kvalitet materijala na Sajtu. Kompanija DuPont nije nezavisno proveravala materijal, u celini ni delimično, niti je potvrdila njegovu verodostojnost. DuPont ne garantuje tačnost ni pravovremenost materijala. DuPont ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakve greške ni propuste u materijalu koji dostavlja DuPont ili neka treća strana.

OVAJ SAJT VAM SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ I „TU GDE JESTE“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. DUPONT, U SVOJE IME I U IME BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA OBEZBEĐUJE MATERIJAL, USLUGE ILI SADRŽAJ ZA OVAJ VEB-SAJT, NE IZJAVLJUJE I NE GARANTUJE NIŠTA U VEZI SA SAJTOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KVALITET, POGODNOST, ISTINITOST, TAČNOST NI POTPUNOST BILO KOG MATERIJALA, INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGE NA OVOM SAJTU. OVIM SE ISKLJUČUJU SVI USLOVI, IZJAVE I GARANCIJE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE, ZAKONSKE ILI NEKE DRUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU ILI NEKRŠENJU PRAVA TREĆIH STRANA. DUPONT NEĆE ODGOVARATI NI VAMA NI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA EVENTUALNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLEDIČNE NI KAŽNJIVE ŠTETE, PROISTEKLE IZ SAJTA ILI POVEZANE SA NJIM, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA SAJTA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA DUPONT PRETHODNO OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Izuzetak za građane EU: AKO STE STANOVNIK EVROPSKE UNIJE, DUPONT NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA SVOJU ODGOVORNOST ZA SMRTNE SLUČAJEVE ILI LIČNE POVREDE NASTALE USLED NEMARA.

Netačni podaci ili greške

Opisi, slike i drugi prikazi proizvoda na ovom Sajtu mogu da sadrže netačne podatke i greške. DuPont ne daje nikakve izjave ni garancije u vezi sa tačnošću ili potpunošću takvih informacija.

Štaviše, cene i dostupnost proizvoda na ovom Sajtu mogu u svakom trenutku da se promene bez najave, prema diskrecionom pravu kompanije DuPont.

DuPont će imati pravo da odbije ili otkaže porudžbine za proizvode navedene sa netačnim cenama. DuPont će imati pravo da odbije ili otkaže takve porudžbine, bez obzira na to da li su potvrđene i da li je izvršena naplata sa kreditne kartice. Ako je već izvršena naplata sa kreditne kartice i porudžbina je otkazana, DuPont će u kratkom roku uplatiti kredit na račun vaše kreditne kartice u visini naplaćenog iznosa.

Lokalni zakoni; kontrola izvoza

DuPont kontroliše ovaj Sajt i upravlja njim iz Sjedinjenih Američkih Država. Materijal i usluge na ovom Sajtu u svakom pogledu podležu zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država koji će povremeno regulisati licencu i isporuku tehnologije i proizvoda u inostranstvu, uključujući propise SAD za kontrolu izvoza i sve naredne zakone ili propise koje propišu Ministarstvo trgovine SAD, Međunarodna trgovinska administracija ili Kancelarija za licenciranje izvoznih proizvoda. Zabranjena su kršenja zakona Sjedinjenih Država koji se tiču tih materijala. Materijali i informacije stečeni preko Sajta ne smeju da se preuzimaju, isporučuju, prenose ni ponovo izvoze, direktno ili indirektno, u zabranjene ili sankcionisane zemlje, odnosno njihovim državljanima, niti mogu da se koriste za nuklearne aktivnosti, hemijsko ili biološko oružje ni projekte izrade projektila, osim ako vlada Sjedinjenih Država nije posebno odobrila njihovo korišćenje u te svrhe. Strogo ćete se pridržavati svih izvoznih zakona Sjedinjenih Država i preuzećete isključivu odgovornost za nabavku licenci za izvoz ili ponovni izvoz, shodno potrebama.

Ako ovaj Sajt koristite izvan Sjedinjenih Američkih Država, dužni ste da se pridržavate i svih važećih lokalnih zakona, uključujući lokalne propise za izvoz i uvoz.

Žigovi

Ovalni logotip kompanije DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i svi proizvodi koji nose oznaku™ ili ® predstavljaju žigove ili registrovane žigove kompanije E. I. du Pont de Nemours and Company ili njenih podružnica. DuPont žigovi ne mogu da se koriste u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji ne predstavljaju DuPont proizvod ili uslugu.

Neželjene ideje

Iako je kompanija DuPont uvek zainteresovana za ideje i predloge, utvrdili smo da su ideje ili predlozi koje nam šaljete često već dostupni iz drugih izvora, uključujući publikacije ili radove našeg osoblja.  To može da dovede do zabune u pogledu porekla određene ideje ili predloga.  Zbog toga želimo da budemo obaveštavani samo o patentiranim pronalascima.  Ako ipak šaljete svoje ideje kompaniji DuPont, a bez obzira na sve što možete da kažete ili napišete u vezi sa slanjem, osim ako DuPont ne sklopi poseban pisani ugovor koji se tiče slanja, svako slanje kompaniji DuPont ili njenim podružnicama, uključujući ideje za nove proizvode ili tehnologije, poboljšanja ili unapređenja postojećih proizvoda ili tehnologija, procese, materijale, marketinške ili promotivne planove ili nove nazive proizvoda, odvijaće se u skladu sa sledećim uslovima i odredbama:

 • DuPont neće imati nikakvu obavezu da čuva poslati sadržaj u tajnosti ni da ga primi sa obavezom čuvanja poverljivosti;
 • DuPont neće imati nikakvu obavezu da pregleda poslati sadržaj ni da odgovori pošiljaocu;
 • Zaštita intelektualne svojine za poslati sadržaj zasnivaće se isključivo na zaštiti patenta ili autorskih prava;
 • DuPont će imati isključivo pravo da odlučuje o eventualnoj nadoknadi za poslati sadržaj i o odgovarajućem iznosu;
 • Pošiljalac garantuje da je ovlašćen za slanje sadržaja i da tim slanjem ne krši nikakve obaveze koje pošiljalac ima prema trenutnom ili bivšem poslodavcu ili bilo kojoj trećoj strani.

Komentari o proizvodima i Sajtu

DuPont će rado primiti vaše komentare o ovom Sajtu i postojećim proizvodima kompanije DuPont, pod uslovom da su u skladu sa gorenavedenim pasusom. Komentare možete da ostavite ovde ili na drugim naznačenim mestima na ovom Sajtu. Komentari koje ostavite nisu poverljivi i DuPont može da ih koristi bez ograničenja.

Važeći zakon

Izuzev prinudnih primena lokalnih zakona, sve radnje koje se tiču ovih Odredbi podležu zakonima Države Delaver u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira na izbor ili neusaglašenost sa odredbama zakona bilo koje jurisdikcije. Pristajete da se potčinite sudskoj nadležnosti Države Delaver radi rešavanja eventualnih sporova proisteklih iz ovih Odredbi i/ili vašeg korišćenja ovog Sajta ili u vezi sa njima.

Neovlašćene aktivnosti

Slanja na ovaj Sajt ili neovlašćeno korišćenje materijala sadržanog na ovom sajtu mogu da krše zakone za zaštitu autorskih prava, žigova, privatnosti i javnosti podataka, kao i određene statute i propise koji se tiču komunikacija, te druge važeće zakone i propise. Snosite isključivu odgovornost za svoje postupke ili za postupke bilo kog lica koje koristi vaše korisničko ime i/ili lozinku. U skladu sa tim ćete braniti i obeštetiti kompaniju DuPont i njene službenike, direktore, zaposlene, podružnice, agente, davaoce licenci i poslovne partnere i nećete ih teretiti ni za kakve gubitke, potraživanja, štete, odgovornosti i troškove, uključujući (bez ograničenja) advokatske honorare i troškove odbrane, nastale usled, proistekle iz ili u svrhe izbegavanja, bilo koje tužbe ili zahteva treće strane da vaše ili ma čije korišćenje sajta pomoću vašeg korisničkog imena i/ili lozinke (uključujući, bez ograničenja, vaše učešće u oblastima za objave ili vaša slanja) krši bilo koji važeći zakon ili propis, odnosno prava bilo koje treće strane.

Copyright © 2013, 2014 DuPont ili njene podružnice. Sva prava zadržana. Ovalni DuPont logotip, DuPont™, The miracles of science™ i svi proizvodi označeni simbolom ® ili ™ predstavljaju registrovane žigove ili žigove kompanije E. I. du Pont de Nemours and Company ili njenih podružnica.