Upravljanje proizvodima: Zaštititi ono što je najvažnije

Upravljanje proizvodima
Upravljanje proizvodima

DuPont je posvećen upravljanju proizvodima za sve proizvode za zaštitu bilja. To podrazumeva praćenje globalnih standarda kao i lokalnih propisa i pravila u Srbiji.

Upravljanje proizvodima znači obezbeđivanje sigurne i pravilne upotrebe kroz ceo životni ciklus proizvoda, od pronalaska preko upotrebe na polju do odlaganja otpada. Na primer, uputstvo na etiketi DuPont proizvoda pruža jasne i precizne instrukcije, lako razumljive.

DuPont podrška proizvođačima

DuPont pruža smernice za primenu proizvoda i trening kako bi upoznao proizvođače o ispravnom i odgovornom korišćenju proizvoda, čime pomaže unapređenje prinosa i kvaliteta useva. Za više informacija, molimo kontaktirajte vašeg lokalnog DuPont predstavnika.

Takođe, identifikovali smo tri prioriteta zaštite za efektivno upravljanje proizvodima:

Prioritet: skladištenje i odlaganje

Ako nisu adekvatno skladišteni i ako se njima ne rukuje na pravi način, proizvodi za zaštitu bilja i njihovi sastojci mogu predstavljati potencijalni problem. DuPont pruža informacije i obuku korisnicima o ispravnom rukovanju i skladištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ključni koraci:

  • Svi proizvodi za zaštitu bilja moraju biti skladišteni u njihovoj originalnoj jasno obeleženoj amabalaži.
  • Proizvodi moraju biti skladišteni u objektima sa dobrim osvetljenjem i ventilacijom.
  • Skadišni prostor sa sredstvima za zaštitu bilja mora biti obezbeđen i zaključan.
  • Prazna ambalaža proizvoda mora biti trostruko isprana a potom poslata u odgovarajuća postrojenja za reciklažu ili odlaganje otpada.
  • Prazna ambalaža ne sme se ispirati ili prati blizu vodotokova, kao što su potoci, reke ili jezera.
  • Lična zaštitna oprema treba da bude smeštena u prostoriji odvojeno od proizvoda.

Prioritet: bezbedan transport

Lokalni zakoni regulišu transport većine sredstava za zaštitu bilja. Transport sredstava za zaštitu bilja mora biti u skladu sa ovim pravilima, uključujući odgovarajuću signalizaciju i dokumentaciju koja prati pošiljku.

Ključni koraci:

  • Svako vozilo koje se koristi za transport sredstava za zaštitu bilja mora biti snabdeveno zaštinom opremom i opremom za prvu pomoć, kao što su rukavice, čizme, aparat za gašenje požara (ABC tip), baterijska lampa i material za skupljanje prosutog proizvoda.
  • Sredstva za zaštitu bilja moraju se transportovati odvojeno od putnika, životinja i hrane.

Prioritet: ispravna aplikacija/ispravan tretman

Pojedinci treba da se zaštite tokom mešanja, punjenja i primene sredstava za zaštitu bilja. Radnici treba da su obučeni da nose adekvatnu zaštitnu opremu, da slede uputstva za mešanje, punjenje i primenu pesticida i budu svesni karence, tj. vremena koje je potrebno da prođe do ponovnog ulaska u polje ili do žetve, od momenta aplikacije proizvoda.

Ključni koraci:

  • Budite svesni potrebe za ličnom zaštitnom opremom.
  • Pre tretmana, izračunajte potrebnu količinu proizvoda i pripremite samo količinu potrebnu za tretman.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.