Zaštita kukuruza

Uspešna zaštita kukuruza za bolji prinos

Visoki prinosi kukuruza ne mogu se postići samo uvodjenjem novih hibrida, agrotehničkim merama i modernom mehanizacijom. Jedan od ključnih činilaca za uspešnu prizvodnju je zaštita kukuruza od korova i štetnih insekata.

Proizvodnja kukuruza je suočena sa mnogim problemima, a jedan od najvećih je zaštita kukuruza od korova i štetnih insekata. DuPont stalno unapređuje svoje proizvode, na prvom mestu  vođen potrebama proizvođača i stalnom težnjom za postizanje optimalnih rezultata u zaštiti bilja. Na taj način proizvođači u Srbiji imaju na raspolaganju proizvode sa kojima mogu efikasno i bezbedno zaštititi usev. Naši herbicidi Arigo® i Principal® Plus donose proizvođačima mogućnost izbora u svim situacijama.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.