Principal® Plus - Herbicid

Selektivni sistemični herbicid u kukuruzu za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova, posle nicanja kukuruza i korova

DuPontТМ Principal® Plus - Herbicid

Sastav: rimsulfuron 23 g/kg, nikosulfuron 92 g/kg, dikamba 550 g/kg

Selektivni sistemični herbicid u kukuruzu za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova, posle nicanja kukuruza i korova.

Za proizvođače koji vole jednostavna rešenja  za ozbiljne probleme.

Primena

Principal® Plus je herbicid u kukuruzu koji se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova. 

Primenjuje se posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), u količini 440 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90.

Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:

-   višegodišnji uskolisni korovi: 3-5 lista

-   jednogodišnji uskolisni korovi: od 1 lista do faze bokorenja

-   širokolisni korovi: 2-6 listova

Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Maksimalno se može primeniti jednom na istoj površini.

Delovanje

Principal® Plus je selektivni sistemični herbicid u kukuruzu za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. On je kombinacija tri aktivne materije, dikamba herbicida kao regulatora rasta i sulfonilurea herbicida – rimsulfurona i nikosulfurona sa izuzetno širokim spektrom delovanja.

Principal® Plus se koristi za suzbijanje sledećih korova:

a)  jednogodišnje uskolisne korove: 

•   proso korovsko (Echinochloa crus-galli),

•   muhar sivi (Setaria glauca),

•   muhar lepljivi (Setaria verticiliata),

•   muhar zeleni (Setaria viridis),

•   sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

b)  višegodišnje uskolisne korove: 

•   sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense),

•   pirevina obična (Agropyrum repens);

c)   jednogodišnje širokolisne korove:

•   štir bljutavi (Amaranthus blitoides),

•   ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),

•   štir obični (Amaranthus retrof exus),

•   pepeljuga (Chenopodium album),

•   srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),

•   tatula obična (Datura stramonium),

•   gorušica poljska (Sinapis arvensis),

•   pomoćnica obična (Solanum nigrum),

•   čistac jednogodišnji (Stachys annua),

•   boca obična (Xanthium strumarium);

d)  višegodišnje širokolisne korove:

•   palamida njivska (Cirsium arvense),

•   poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Prednosti

•   Efikasno suzbija veliku većinu dominantnih korova u usevu kukurza

•   Kompletno rešenje-nema potrebe za dodavanjem drugih herbicida

•   Laka i bezbedna primena

Plodored

U slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i

ozima žita.

Posle primene preparata Principal® Plus, mogu se sejati sledeći usevi:

•   iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana;

•   naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa,  krompir,

     paradajz,kukuruz  šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret;

U slučaju da usev tretiran preparatom Principal® Plus propadne iz bilo kog razloga, odmah se mogu sejati samo kukuruz i soja.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.