Vydate® 10 L - Insekticid

Efikasno suzbija nematode i belu leptirastu vaš u zaštićenom prostoru

Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasno suzbija nematode i belu leptirastu vaš u usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.

DuPont™ Vydate® 10 L - Nematocid i insekticid

Sastav: oksamil 100 g/l

Vydate® 10 L - je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasno suzbija nematode i belu leptirastu vaš u usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.

Delovanje

Primenom kroz sistem kap po kap, Vydate® 10 L se usvaja korenom i kreće se kroz biljku.

Vydate® 10 L se primenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.) u paprici u zaštićenom prostoru, kao i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u krastavcu u zaštićenom prostoru.

Primena

U paprici u zaštićenom prostoru: primenjuje se za suzbijanje širokog spektra nematoda i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.):

-    odmah nakon rasađivanja u dozi 10 l/ha, najviše jednom; karenca je obezbeđenja vremenom primene;

-    10-14 dana posle rasađivanja (od faze 11 BBCH) u dozi 10 l/ha, maksimalno 2 puta u intervalu od 10-14 dana. Poslednji tretman obaviti najkasnije 28 dana nakon presađivanja.

Krastavac u zaštićenom prostoru:  primenjuje se za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum):

-    odmah nakon rasađivanja u dozi 10 l/ha, najviše jednom; karenca je obezbeđenja vremenom primene;

-    10-14 dana posle rasađivanja (od faze 11 BBCH) u dozi 10 l/ha, najviše jednom. Tretiranje obaviti najkasnije nakon presađivanja.

Maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije na istoj površini: dva puta za papriku, jednom za krastavac.

Napomene

•   Vydate® 10 L se primenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap po kap) uz utrošak od 1-2 l/m 2  tečnosti.

•   Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate® 10 L i iz koga se pomoću Venturijeve cevi pripremljeni rastvor primeni kroz sistem za navodnjavanje.

•   Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na nepredviđenim mestima.

•   Primeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbedila distribucija preparata na celoj tretiranoj površini.

•   Prvo primeniti 60% od predviđene količine vode da se navlaži zona korenovog sistema. Zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Vydate® 10 L sa 20% vode.

Preostalu količinu vode (20%) primeniti da bi se ceo sistem dobro isprao i Vydate® 10 L rasporedio u zoni korena.

•   Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost Vydate® 10 L. Zbog toga se u rezervoar sa Vydate® 10 L mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna kiselina u količini 250-500 ml/1000 l vode.

Tretiranje iz vazduhoplova i folijarna primena nisu dozvoljeni.

Kompatibilnost

Vydate® 10 L se primenjuje isključivo sam

Karenca

50 dana za krastavac, 35 dana za papriku

Način delovanja na nematode

•   Sprečava razvoj jaja i piljenje

•   Sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korenu biljke

•   Sprečava prodor nematoda u korenov sistem i ishranu

•   Štiti korenov sistem u razvoju kada je i najpotrebnije

•   Sprečava prenošenje virusa preko nematoda

•   Poboljšava usvajanje vode i hranljivih materija

•   Obezbeđuje uspešno zasnivanje useva.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.