Coragen® 20 SC - Insekticid

Insekticid nove generacije, odlično suzbija insekte roda Lepidoptera

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih, mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruzovog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca.

DuPont™ Coragen® 20 SC - Insekticid

Sastav: hlorantraniliprol 200 g/l

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih, mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca.

Coragen® 20 SC je insekticid nove generacije pomoću koga se mogu kontrolisati svi ekonomski značajni pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici mnogih drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje kontaktno i digestivno. Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte, dok je sa druge strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima. Istraživanja su pokazala da Coragen® 20 SC nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard u kontroli insekata. Izuzetna ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primene čine Coragen® 20 SC insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu. Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih, mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca.


Primena

Jabuka - Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije smotavca, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica.

Miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella) – tretiranje obaviti u precvetavanju. Za suzbijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m 2 ).

Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Vinova loza - za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje u vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica u koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u 10 l vode). Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m 2 ). Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Krompir - Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/ha, na početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha), pri jačem napadu, može se očekivati duže rezidualno delovanje 21 dan.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ).

Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Tretiranje obaviti u vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica. Nakon toga u intervalu od 14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha, prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.


Kukuruz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha vode uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90 za avio tretman.

Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Kupus - za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta)– može da se primeni u vreme piljenja larvi prve generacije smotavca, a pre masovnog leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ako je let prve generacije smotavca zanemarljiv, tretman se može obaviti za drugu generaciju na isti način. Za subijanje smotavaca preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m 2 ). Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta. Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili plodove, a do 14 dana pred berbu.

Prednosti preparata
Superiorna zaštita useva:

  • brzo delovanje
  • zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
  • dugotrajna zaštita useva
  • bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene

Izuzetne ekološke osobine:

  • kratka karenca
  • povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil

Kompatibilnost integralnim programima zaštite:

  • može se mešati sa drugim preparatima
  • novi mehanizam delovanja
  • selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima

Dugotrajna zaštita useva

Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gde je zaštićen od spiranja, a istovremeno je prisutan i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na njegovoj površini. Ova translaminarna aktivnost, otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno delovanje i otpornost na fotorazgradnju, osnove su dugotrajne zaštite useva koju obezbeđuje preparat Coragen® 20 SC.

Karenca:

Jabučasto voće, breskva, krompir, kukuruz šećerac: 14 dana, vinova loza: 28 dana, kupus: 7 dana, paradajz: 1 dan.

Korisni insekti

Coragen® 20 SC pomaže očuvanju pojedinih korisnih insekata (parazita i predatora). Iako se ne može računati na korisne insekte da potpuno suzbiju štetočine, oni imaju potencijalnu vrednost i mogu se nadzirati zajedno sa štetnim vrstama u okviru programa zaštite bilja. U skladu sa standardima „Dobre poljoprivredne prakse“,Coragen® 20 SC ne treba primenjivati kada su pčele aktivne.
 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.